Mars Akper Muhammadiyah Cirebon

Category: About AMC


 LIRIK MARS AKPER MUHAMMADIYAH CIREBON

3   4       5   5     5  5   6    3     6    6 i

De ngan pe nuh ra sa syu kur dan I krar

3   2    1   6    6   7    1     7      1    6   5

Ma ha sis wa Ak per Mu ham ma di yah

4    5   4    3  2  3  4    4  7   5  5  5     7    7   7   7  6   7   6

Ya kin me ra ih ci ta – ci ta, si ap kan ka der ab di hu sa da

3   4       5  5     5     5 6   3      6       6     1

De ngan te kun dan sma ngat yang ting gi

3    2   1   6    6   7    1     7      1    6  5

Ma ha sis wa Ak per Mu ham ma di yah

4     5    7 7   7  7   6    7      1   5   5   7  7    7     7    6    7 1

Tun tut Il mu si ap me ngab di, de mi te gak nya ibu per ti wi

6    6      6      6      5  4     3   2   3    4

De ngan sma ngat ju ang re for ma si

7    7   1    2  5     1  7  1    2   3

Bu lat kan te kad ni at nan su ci

4   4     3     2 5     3   4     3   2       1  6

Te guh kan I man da lam pe ngab di an

7   7   7   7   7    7     7   7   6   7      5

De mi ter ca pai nya ke se jah tera an

6    6      6    6     5    4 3   2   3   4

De ngan tri dhar ma a ka de mi si

7  7   1     2  5   1    7     1     2   3

Il mu nan lu as dan ber man fa at

4    4  3      2     5    3  4   3  2  1 6

Per ta han kan kwa li tas ja ti di ri

7   7   7      7   7  7 7    6 7 1

De mi men ca ri ri dho I la hi 2x